• Lorem ipsum

Privacy policy Lovedokter by Edwin

Lovedokter by Edwin (hierna: ‘Lovedokter’) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Lovedokter worden verwerkt, waaronder in het bijzonder die van bezoekers en gebruikers van de website www.lovedokter.nl (hierna: ‘de website’). Lovedokter acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Lovedokter zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Lovedokter verwerkt persoonsgegevens die u aan Lovedokter verstrekt, zoals bij:

  • Mailcontact;
  • Het plaatsen van bestellingen middels de website;
  • Het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website;
  • Het inschrijven voor en ontvangen van nieuwsbrieven of deelname aan promoties;
  • Toevoegen van teksten of andere content in verband met het gebruik van het bloggedeelte van website.

Uw persoonsgegevens worden door Lovedokter verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

  1. Om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website, gedaan verzoek of ingediende aanvraag, de inschrijving voor een nieuwsbrief of deelname aan een promotie, dan wel een tussen u en Lovedokter gesloten koopovereenkomst.

Indien u, bijvoorbeeld per e-mail of middels het contactformulier op de website, persoonsgegevens verstrekt, of persoonsgegevens aan het bloggedeelte van de website toevoegt, worden deze door Lovedokter uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens heeft opgegeven, bijvoorbeeld om uw contactverzoek te kunnen behandelen of om uw bericht op het bloggedeelte van de website te openbaren. Indien u een bestelling bij Lovedokter plaatst, worden de door u bij de bestelling opgegeven persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om de bestelling te kunnen uitvoeren.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en Lovedokter gesloten koopovereenkomst, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals het door Lovedokter aan te wijzen transportbedrijf voor het bij u bezorgen van de bestelling, maar ook de gekozen betaalprovider voor de afwikkeling van uw betaling.

Voorts is het nu of in de toekomst mogelijk dat u zich op de website aanmeldt voor nieuwsbrieven of de deelname aan promoties. De in het kader daarvan door u verstrekte persoonsgegevens worden door Lovedokter uitsluitend verwerkt om aan u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen c.q. de promoties te kunnen aanbieden. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze. Voor uw deelname aan promoties kunt u zich per e-mail of op een andere door Lovedokter aangewezen wijze afmelden.

  1. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Lovedokter.
  2. Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Lovedokter of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Lovedokter of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Lovedokter, om de website en e-mailvoorzieningen van Lovedokter te kunnen exploiteren en het delen van uw persoonsgegevens, zoals vermeld op facturen, met een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van Lovedokter te kunnen verzorgen.

Lovedokter zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Lovedokter vallen, evenals door Lovedokter ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Cookies die Lovedokter gebruikt

Lovedokter gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Middels analytische cookies verzamelt Lovedokter gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt Lovedokter gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Uw IP-adres wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van de website niet optimaal kunt benutten.

Uw rechten

U heeft het recht om Lovedokter te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Lovedokter slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Lovedokter legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, waaronder mede begrepen versleuteling van de website middels een SSL-certificaat, garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Lovedokter, kunt u contact opnemen met Lovedokter. Lovedokter helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Lovedokter of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Lovedokter by Edwin


Telefoonnummer: 085-3330020   

E-mailadres:[email protected]